ข้อมูล eBook

ชื่อ: ๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น จึงได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจัด พิมพ์เผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อความสุขสถาพรอย่างยั่งยืน แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างมั่นคงสืบไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-06 01:02
2018-08-16 01:02
2018-08-11 01:03
2018-05-19 01:02
2018-02-10 01:02
2018-01-26 01:03
2017-12-08 01:02
2017-12-06 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-26 01:02
2017-11-22 01:02

หน้า