ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
หมวด : สารคดี-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 9999
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น จึงได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจัด พิมพ์เผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อความสุขสถาพรอย่างยั่งยืน แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างมั่นคงสืบไป