ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ภาษาสรรวรรณศัพท์
หมวด : กลุ่มสาระภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : สถาพร บุ๊คส์
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ ภาษาสรรวรรณศัพท์ เป็นงานเขียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ปานเกตุ ต่อเนื่องจาก ศัพท์สรรพรรณนา เนื้อหามีลักษณะเดียวกันคือเรียบเรียงขึ้นจากคำที่ใช้กันอยู่ในสังคมไทยถิ่นต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน คำที่สรรมานี้เป็น “วรรณศัพท์” หมายถึงคำที่ปรากฏในวรรณกรรมลายลักษณ์ซึ่งผู้เขียนเก็บรวบรวมตัวอย่างจากเอกสารของราชการและภาคเอกชน รวมถึงการปรากฏใช้แบบมุขปาฐะที่เก็บรวบรวมตัวอย่างจากประสบการณ์ของตนเอง จากคำบอกเล่าของญาติ มิตรสหาย และลูกศิษย์ในชั้นเรียน ศัพท์ที่เลือกมาในชุดนี้ไม่ซ้ำกับชุดแรก แต่ยังคงเป็นศัพท์สำคัญในชีวิตประจำวันเช่นกัน มีทั้งคำ สำนวน ความเปรียบ ผู้เขียนใช้กลวิธีถ่ายทอดโดยอธิบายที่มาของคำหลักแล้วแตกลูกคำหรือคำที่เกี่ยวข้อง บอกความหมายทุกแง่ทุกมุม พร้อมตัวอย่างการใช้และกล่าวถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรม ที่น่าสนใจคือการเชื่อมโยงระหว่างเรื่องจริงที่ผู้เขียนประสบเข้ากับความหมายของศัพท์แต่ละคำ เป็นการยืนยันว่าศัพท์ทุกคำยัง “มีชีวิต” กลวิธีการเขียนเช่นนี้เป็นลักษณะเด่นที่ทำให้คำศัพท์ธรรมดามีความหลากหลายลุ่มลึก ชวนติดตาม