ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ป.อาญา และ ป.วิ อาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไว้ในเล่มเดียว เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ! มีสรุปหัวข้อเรื่องในส่วนประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกในการอ่าน ศึกษา และค้นคว้า