ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

รวมข้อสอบ ENTRANCE ภาษาจีน PAT 7.4 ฉบับปรับปรุง
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  หนังสือได้รวบรวมข้อสอบจริ งเอาไว้หลากหลายข้อ โดยจัดแบ่งเนื้อหาสำคัญออกเป็ นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้เรียนได้รั บสะดวกในการฝึกฝนทำข้อสอบ ให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการทำข้ อสอบได้อย่างครอบคลุมทุกเนื้ อหารวมถึงข่าวสารในยุคปัจจุบั นของประเทศจีนในการสอบวั ดความถนัดด้านภาษาจีน คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ าหนังสือเล่มนี้คงอำนวยประโยชน์ ให้แก่ผู้ที่ต้องการสอบวั ดความถนัดในการเรียนภาษาต่ างประเทศ ด้านภาษาจีนพอสมควร