ข้อมูลวีดีโอ

The saver way

หมวด: การศึกษา

เนื้อหา

ผลงานวีดีทัศน์เรื่องสั้น “โรงเรียนธนาคาร สานฝันนักการเงินวัยเยาว์”
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรีในชื่อเรื่อง “The saver way”

ปีการศึกษา 2559