รายละเอียดวีดีโอ

The saver way
หมวดหลัก : การศึกษา

เนื้อหา

ผลงานวีดีทัศน์เรื่องสั้น “โรงเรียนธนาคาร สานฝันนักการเงินวัยเยาว์”
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรีในชื่อเรื่อง “The saver way”
ปีการศึกษา 2559